واحد فروش
قطر داخلی * قطر خارجی
ضخامت
شاخه
7×21
7
  • واحد فروش:شاخه
  • قطر داخلی * قطر خارجی:7×21
  • ضخامت:7