واحد فروش
قطر داخلی * قطر خارجی
ضخامت
شاخه
126×168
21
  • واحد فروش:شاخه
  • قطر داخلی * قطر خارجی:126×168
  • ضخامت:21