واحد فروش
سایز
ضخامت
كيلوگرم
1/2 2
2.5
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:1/2 2
  • ضخامت:2.5