واحد فروش
سایز
ضخامت
كيلوگرم
1
2
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:1
  • ضخامت:2