واحد فروش
استاندارد
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
كيلوگرم
HEB
30
12
1370
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • استاندارد:HEB
  • سایز:30
  • طول:12
  • وزن تقریبی:1370
  • برند:ذوب آهن اصفهان
  • محل بارگیری:انبار تهران