واحد فروش
ابعاد
حالت
انبار
كيلوگرم
10×45
ماشینکاری
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:10×45
  • حالت:ماشینکاری
  • انبار:تهران