واحد فروش
سایز
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
كيلوگرم
22
6
2.5
انبار
اصفهان
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:22
  • طول:6
  • ضخامت:2.5
  • محل بارگیری:انبار
  • شهر:اصفهان