واحد فروش
سایز
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
كيلوگرم
14
6
2.5
انبار
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:14
  • طول:6
  • ضخامت:2.5
  • محل بارگیری:انبار
  • شهر:تهران