واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
كيلوگرم
50*30
6
2.5
کارخانه
اصفهان
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:50*30
  • طول:6
  • ضخامت:2.5
  • محل بارگیری:کارخانه
  • شهر:اصفهان