واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
كيلوگرم
40*20
6
2
کارخانه
اصفهان
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:40*20
  • طول:6
  • ضخامت:2
  • محل بارگیری:کارخانه
  • شهر:اصفهان