واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
كيلوگرم
20*20
6
2
کارخانه
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:20*20
  • طول:6
  • ضخامت:2
  • محل بارگیری:کارخانه
  • شهر:تهران