واحد فروش
شهر
محل بارگیری
طول
ابعاد
ضخامت
كيلوگرم
تهران
کارخانه
6
150*150
8
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • شهر:تهران
  • محل بارگیری:کارخانه
  • طول:6
  • ابعاد:150*150
  • ضخامت:8