ابعاد
ضخامت
طول
واحد فروش
محل بارگیری
شهر
140×140
4
6
كيلوگرم
کارخانه
اصفهان
  • ابعاد:140×140
  • ضخامت:4
  • طول:6
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • محل بارگیری:کارخانه
  • شهر:اصفهان