واحد فروش
شهر
محل بارگیری
طول
ابعاد
ضخامت
كيلوگرم
تهران
کارخانه
6
120*120
8
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • شهر:تهران
  • محل بارگیری:کارخانه
  • طول:6
  • ابعاد:120*120
  • ضخامت:8