واحد فروش
شهر
محل بارگیری
طول
ابعاد
ضخامت
كيلوگرم
تهران
کارخانه
12
100*200
8
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • شهر:تهران
  • محل بارگیری:کارخانه
  • طول:12
  • ابعاد:100*200
  • ضخامت:8