ابعاد
ضخامت
طول
واحد فروش
محل بارگیری
شهر
100×100
2.5
6
كيلوگرم
کارخانه
اصفهان
  • ابعاد:100×100
  • ضخامت:2.5
  • طول:6
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • محل بارگیری:کارخانه
  • شهر:اصفهان