ابعاد
ضخامت
طول
واحد فروش
محل بارگیری
شهر
100×100
2
6
كيلوگرم
کارخانه
تهران
  • ابعاد:100×100
  • ضخامت:2
  • طول:6
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • محل بارگیری:کارخانه
  • شهر:تهران