واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
كيلوگرم
100*100
6
2
کارخانه
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:100*100
  • طول:6
  • ضخامت:2
  • محل بارگیری:کارخانه
  • شهر:تهران