واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
كيلوگرم
10*25
6
0.9
کارخانه
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:10*25
  • طول:6
  • ضخامت:0.9
  • محل بارگیری:کارخانه
  • شهر:تهران