ابعاد
ضخامت
طول
واحد فروش
محل بارگیری
شهر
20×10
2
6
كيلوگرم
کارخانه
تهران
  • ابعاد:20×10
  • ضخامت:2
  • طول:6
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • محل بارگیری:کارخانه
  • شهر:تهران