فروش ویژه اعتباری ورق فولاد مبارکه و اکسین – تلفن 02145306

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

ورق گالوانیزه

فیلتر براساس:
نام کالا عرض ضخامت وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی نارنجی ۲۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی نارنجی ۲۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی نارنجی ۲۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی نارنجی ۲۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی نارنجی ۲۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی نارنجی ۲۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول چین تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی نارنجی ۲۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی نارنجی ۲۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی نارنجی ۲۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق رنگی نارنجی ۲۰۰۴ ضخامت ۰.۳۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1000 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه 1250 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس

پالت - قیمت امروز

فیلتر براساس:
نام کالا محل بارگیری ابعاد واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پالت کفی فلزی (ابعاد سفارشی+ یک لایه رنگ پرایمر) پالت کفی فلزی (ابعاد سفارشی+ یک لایه رنگ پرایمر) کارخانه آیرومارت سفارشی كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳۵,۰۰۰
۳۸,۱۵۰
باکس پالت فلزی (ابعاد سفارشی+یک لایه رنگ پرایمر) باکس پالت فلزی (ابعاد سفارشی+یک لایه رنگ پرایمر) کارخانه آیرومارت سفارشی كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳۷,۰۰۰
۴۰,۳۳۰
باکس پالت سرد خانه ای (ابعاد سفارشی + یک لایه پرایمر) باکس پالت سرد خانه ای (ابعاد سفارشی + یک لایه پرایمر) کارخانه آیرومارت سفارشی کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳۷,۰۰۰
۴۰,۳۳۰
باکس پالت قطعات خودرو (ابعاد سفارشی+ یک لایه رنگ پرایمر) باکس پالت قطعات خودرو (ابعاد سفارشی+ یک لایه رنگ پرایمر) کارخانه آیرومارت سفارشی كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
باکس پالت قیر (ابعاد سفارشی+ بی رنگ) باکس پالت قیر (ابعاد سفارشی+ بی رنگ) کارخانه آیرومارت سفارشی عدد ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۰,۰۰۰
پالت کفی سبک (ابعاد سفارشی+ یک لایه رنگ پرایمر) پالت کفی سبک (ابعاد سفارشی+ یک لایه رنگ پرایمر) کارخانه آیرومارت سفارشی کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۴۰,۰۰۰
۴۳,۶۰۰
باکس پالت سنگ کاشی و موزاییک (ابعاد سفارشی+ یک لایه رنگ پرایمر) باکس پالت سنگ کاشی و موزاییک (ابعاد سفارشی+ یک لایه رنگ پرایمر) کارخانه آیرومارت سفارشی کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳۷,۰۰۰
۴۰,۳۳۰
پالت کفی سنگین (ابعاد سفارشی+ یک لایه رنگ پرایمر) پالت کفی سنگین (ابعاد سفارشی+ یک لایه رنگ پرایمر) کارخانه آیرومارت سفارشی کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳۳,۰۰۰
۳۵,۹۷۰
پالت ورقی (ابعاد سفارشی+ یک لایه رنگ پرایمر) پالت ورقی (ابعاد سفارشی+ یک لایه رنگ پرایمر) کارخانه آیرومارت سفارشی کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳۵,۰۰۰
۳۸,۱۵۰

پالت

فیلتر براساس:
نام کالا محل بارگیری ابعاد واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پالت استیل (ابعاد سفارشی) پالت استیل (ابعاد سفارشی) کارخانه آیرومارت سفارشی کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
< bigtitle -->
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵
مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ